En el Dia Mundial del Medi Ambient, Compromís Ambiental i Sostenibilitat: El Grup CPB SSM avança amb Certificació ISO 14001:2015, les sessions de sensibilització i educació ambiental, i la formació continuada en Gestió Ambiental

En el seu ferm compromís amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, la Fundació CPB Serveis Salut Mental i la Fundació CPB Dr. Fàbregas han donat passos significatius cap a la consolidació de pràctiques empresarials responsables, i avança proactivament cap a la sostenibilitat i la implementació de mesures mediambientals eficients.

El mes de maig de 2023, Det Norske Veritas (DNV) va certificar totes dues fundacions amb l’estàndard internacional ISO 14001:2015 de Sistemes de Gestió Ambiental. Aquest assoliment no només reflecteix el compromís del Grup CPB SSM amb la gestió responsable del medi ambient, sinó que també estableix un marc sòlid per a les seves iniciatives futures.

Política de Medi Ambient

La Direcció de CPB SSM ha establert la seva Política de Qualitat i de Medi Ambient, intentant en tot moment que sigui coherent amb la seva filosofia de treball, que estigui alineada amb la seva missió i valors i amb el compromís de complir amb els requisits legals i reglamentaris i altres requisits aplicables.

La Política de Qualitat i Medi Ambient està enfocada en l’atenció en els drets, en les necessitats de la persona, en la seva recuperació i en el ple exercici de la seva ciutadania.

Aquesta també explicita el compromís de complir els requisits de la qualitat que emanen de la seva Missió, vetllant per satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès i, amb l’objectiu de guiar el comportament ambiental, s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides que estableix el compromís amb la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació.

Les directrius de Medi Ambient a CPB SSM són:

  • Orientar els objectius de la institució cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible tenint sempre al centre el benestar de les persones i el desenvolupament de l’entitat.
  • Promoure un ús eficient i responsable dels recursos, promovent la reducció, reciclatge o reutilització dels residus.
  • Promoure la biodiversitat apropant l’entitat a la natura i introduint-la com a element terapèutic.
  • Fomentar la sensibilització i formació ambiental dels treballadors i treballadores així com la comunicació als grups d’interès.

Integració en el Manual d’Acollida

El compromís del Grup CPB SSM amb la gestió de la qualitat i del medi ambient s’ha materialitzat en la inclusió d’aquests principis en el Manual d’Acollida per a noves incorporacions. Això assegura que cada membre del personal, des del primer dia, estigui alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible i les pràctiques ambientalment responsables.

CPB SSM no només ha assolit la certificació ISO 14001:2015, sinó que ha anat més enllà al integrar la sostenibilitat en la seva cultura organitzativa.

Sessions de Sensibilització i Cultura de Sostenibilitat

Amb l’objectiu de fomentar una cultura de sostenibilitat entre el seu personal, CPB SSM ha programat sessions periòdiques de sensibilització i educació ambiental. Aquestes sessions, que van començar l’últim trimestre de 2023, ofereixen al personal estratègies per a la prevenció de residus, pautes per a un consum responsable i una gestió adequada de residus al lloc de treball.

Com a part integral d’aquest compromís, s’han incorporat visites guiades a l’Aula Ambiental Sagrada Família. Aquest centre, destacat per ser un referent en informació i educació ambiental al Districte de l’Eixample, esdevé una eina clau per impulsar la consciència ambiental en tota la comunitat.

Formació Continuada Gestió Ambiental

És per aquest motiu que, durant el mes de maig i juny d’enguany, coordinacions i representant dels equips assistencials estan participant en la formació continuada Gestió Ambiental, un espai de treball, reflexió i dinàmiques grupals, que té com a principals objectius:

  • Conscienciar de la situació d’emergència climàtica, efectes i possibilitats d’acció
  • Familiaritzar-se amb els ODS aplicables a l’entitat.
  • Ser coneixedors dels aspectes ambientals significatius, els impactes reals o potencials associats a l’activitat i servei, promovent hàbits laborals i personals més sostenibles.
  • Entendre la Norma Internacional ISO14001 de Sistema de Gestió Ambiental i les conseqüències del seu incompliment.
  • Saber comunicar a l’equip assistencial, a les persones usuàries i familiars la informació i les iniciatives ambientals posades en marxa per l’entitat i la seva implicació en la millora continua.

En el Dia Mundial del Medi Ambient, CPB SSM demostra el seu compromís no només amb l’eficiència operativa sinó també amb la responsabilitat social i ambiental.

Aquests esforços no només beneficien l’organització, sinó que també contribueixen positivament a l’entorn local i al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.